1. Cel imprezy
  • Impreza ma charakter charytatywno-sportowy. Całe wpisowe zostanie przekazane na rzecz Domu Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika 63-304 Broniszewice 90.
  • Propagowanie aktywnej formy wypoczynku w mieście Poznaniu wśród dzieci, dorosłych, a także seniorów.
 2. Termin i miejsce
  • Zawody odbędą się 27 czerwca 2021, w miejscowości Poznań (woj. wielkopolskie), na terenie „Starego Browaru” ul. Półwiejska 42
  • Start biegu sztafetowego „Miejska Mila” 27 czerwca 2021, godz. 12:00
 3. Organizator
  Stowarzyszenie „Pomaganie Przez Bieganie”.
 4. Zasady uczestnictwa
  • W zawodach może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która:
   • zgłosiła udział w zawodach i wniosła opłatę startową,
   • złożyła pisemne oświadczenie o dobrowolnym udziale w zawodach, na własną odpowiedzialność (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
  • Organizator za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego dopuszcza uczestnictwo osób niepełnoletnich, które ukończyły 16 rok życia, lub ukończą w 2021 roku.
  • Podczas trwania zawodów obowiązuje zasada fair-play.
  • Wszystkie sztafety startujące w biegu muszą zostać zweryfikowane w biurze zawodów.
  • W biurze zawodów kapitanowie otrzymują pakiety startowe dla całej drużyny.
  • Kapitan Sztafety (lub osoba przez niego wyznaczona) ma obowiązek udziału w odprawie, która odbędzie się pół godziny przed startem. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową (dostarczoną przez firmę pomiarową) następnemu zawodnikowi w drużynie w strefie zmian. Zgubienie pałeczki i zakończenie biegu bez niej oznacza dyskwalifikację zespołu.
  • Organizator zapewnia wysokiej jakości koszulki startowe, w których zawodnicy zobowiązani są wystartować – jest to warunek dopuszczenia do biegu i sklasyfikowania. Organizator nie dopuszcza żadnych modyfikacji  koszulki.
 5. Zasady tworzenia zespołów sztafetowych
  • Zespół składa się z 5 zawodników, a w jego składzie znajdują się minimum 2 kobiety.
  • Osobna klasyfikacja dla Seniorów 60 lat i więcej – zespół składa się z 3 zawodników,
  • Kapitan każdego zespołu ustala kolejność startu poszczególnych zawodników.
  • Zespoły 5 osobowe i zespoły Seniorów startują razem.
 6. Uczestnictwo w zawodach
  • Uczestnictwo w zawodach należy zgłaszać za pośrednictwem formularza. Bezpośrednie hiperłącze do zapisów znajduje się na stronie organizatora www.pomaganieprzezbieganie.pl.
  • Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2021 rok.
  • Zapisując się na zawody, wszyscy zawodnicy automatycznie oświadczają, że zapoznali się z regulaminem zawodów i zobowiązują się go przestrzegać.
  • Limit sztafet: 100 zespołów (500 osób) + 30 sztafet seniorskich (90 osób). Organizator zastrzega sobie możliwość do zwiększenia ilości pakietów startowych.
  • Ceny pakietu startowego dla zespołów sztafetowych:
   • 269 zł przy zgłoszeniach do 30 maja włącznie,
   • 329 zł przy zgłoszeniach do dnia 20 czerwca 2020 włącznie,
   • SENIORZY 3x1609m – 99 zł do 20 czerwca włącznie.

    Organizator nie będzie przyjmował zapisów w biurze zawodów.

  • Miejsce biura zawodów i godziny jego otwarcia zostaną wskazane przez organizatora po 20 czerwca 2021 na stronie internetowej wydarzenia  pomaganieprzezbieganie.pl.
  • Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą posiadać koszulkę startową dostarczoną przez organizatora, numer startowy, a także pałeczkę sztafetową w której znajduje się chip.
 7. Trasa biegu
  • Zawody odbędą się na terenie Starego Browaru w Poznaniu (WLKP), a dokładny opis tras znajduje się na stronie internetowe organizatora pomaganieprzezbieganie.pl.
  • Trasa zostanie oznakowana i zabezpieczona na czas zawodów.
  • W okolicy start/meta usytuowana zostanie strefa zmian (miejsce, gdzie zostanie przekazana pałeczka sztafetowa kolejnemu zawodnikowi).
 8. Pomiar i limit czasu
  • Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu.
  • Opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
  • Pomiar czasu odbywać się będzie za pomocą chipów umieszczonych w pałeczkach sztafetowych.
  • Wyniki zostaną ogłoszone po zawodach i opublikowane na stronie internetowej organizatora www.miejskamila.pl oraz stronie plus-timing.pl
 9. Klasyfikacja i nagrody
  • Zespoły 5-osobowe:
   • 1 miejsce nagroda finansowa i nagrody rzeczowe,
   • 2 i 3 miejsce nagrody rzeczowe,
  • Zespoły 3-osobowe Seniorów:
   •  1 miejsce nagroda finansowa i nagrody rzeczowe,
   • 2 i 3 miejsce nagrody rzeczowe,
  • Losowanie dodatkowych dwóch nagród finansowych i rzeczowych spośród wszystkich startujących sztafet.
  • Pamiątkowy medal otrzyma każdy zawodnik, który ukończy „Miejską Milę”
  • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
  • Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera).
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 10. Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 11. Uwagi końcowe
  • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno–reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
  • W przypadku zejścia z którejkolwiek z tras zawodów, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wycofaniu się z rywalizacji. Informację zgłosić można sędziom lub obsłudze tras, a następnie sędziemu głównemu. Wymóg ten podyktowany jest względami bezpieczeństwa.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną
  • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.