1. Cel imprezy
  • Impreza ma charakter charytatywno-sportowy.
   Wpisowe zostanie przekazane na Dom Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach. Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, 63-304, Broniszewice 90.
  • Propagowanie aktywnej formy wypoczynku z rodziną.
  • Promocja działań charytatywnych wśród dzieci.
 2. Termin i miejsce
  Zawody odbędą się 27 czerwca 2021 w miejscowości Poznań, na terenie Starego Browaru.
  Bieg odbędzie się w 3 turach.
  1 grupa – start godz. 9:00
  2 grupa – start godz. około 9:20
  3 grupa – start godz. Około 9:40
  Uczestnicy zostaną podzielni na grupy, gdzie kryterium podziału będzie wiek.
  Każda grupa otrzyma numery startowe w innej kolorystyce, z informacją o przypisaniu do grupy 1, 2 lub 3.
 3. Organizator
  StowarzyszeniePomaganie Przez Bieganie”.
 4. Zasady uczestnictwa
  • W zawodach może wziąć udział każde dziecko w wieku do 16 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna.
  • Dzieci wymagające opieki startują wraz z rodzicem/opiekunem.
  • Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Gzuba muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
  • Organizator zapewnia wysokiej jakości koszulki startowe, w których zawodnicy zobowiązani są wystartować – jest to warunek dopuszczenia do biegu. Organizator nie dopuszcza żadnych modyfikacji  koszulki.
 5. Uczestnictwo w zawodach
  • Uczestnictwo w zawodach należy zgłaszać za pośrednictwem formularza. Bezpośrednie hiperłącze do zapisów znajduje się na stronie organizatora pomaganieprzezbieganie.pl.
  • Zgłoszenia internetowe przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2021. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń w dniu zawodów.
  • Zapisując dziecko na zawody, rodzic/opiekun prawny automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów
   i zobowiązuje się go przestrzegać.
  • Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej, w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
  • Limit zawodników: 300 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość do zwiększenia ilości pakietów startowych.
  • Ceny pakietów startowych:
   1. 30 zł przy zgłoszeniach do 31 maja 2021 włącznie,
   1. 35 zł przy zgłoszeniach do 20 czerwca 2021 włącznie.

Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń w dniu zawodów.

 • Miejsce biura zawodów i godziny jego otwarcia zostaną wskazane przez organizatora na stronie internetowej wydarzenia pomaganieprzezbieganie.pl.
 • Trasa biegu
  • Start w parku przy Starym Browarze. Pierwsza część trasy wiedzie utwardzonymi alejkami. Następnie zawodnicy pokonają  pętlę w centrum handlowym i z powrotem wrócą do parku, aby ostatecznie finish’ować na dziedzińcu. Trasa płaska i bezpieczna. Jednocześnie ciekawa i jedyna w swoim rodzaju.             
  • Długość ok 500 m.
 • Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal i upominki od partnerów/sponsorów wydarzenia.
 • Ochrona danych osobowych
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
  • Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  • Rodzic/prawny opiekun uczestnika ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego rodzic/prawny opiekun uczestnika wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
  • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie    z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 • Uwagi końcowe:
  • Niniejszy regulamin  obowiązuje wszystkich uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno–reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w regulaminie.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.